Het bestuur van TC Hattem nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 24 november 2015, om 20.00 in het clubgebouw.

Agenda:
1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Notulen ALV 3 maart 2015
4.Mededelingen bestuur en verkiezing bestuur a.Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel den Besten
b. De vacante functie penningmeester: het bestuur stelt Jan Roseboom voor
c. Wijzigingen functies: voorzitter toernooicommissie Ron Bresser en competitieleider Sander de Groot
5.Exploitatie clubgebouw (zie memo)
6.Rondvraag
7.Sluiting

Uit kostenoverweging sturen we je de vergaderstukken niet per post toe. Ook beter voor het milieu toch? Je kunt het verslag van de ALV van 3 maart 2015 en de financiële cijfers van 2014 opvragen bij de secretaris Bea Janssen via secretaris@tchattem.nl.

Memo over de exploitatie