Statuten

- 1 -
STATUTENWIJZIGING
TENNIS CLUB HATTEM
Referentie: LPLOE/ABRIN/529306.01/86.121
Op vier november tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Derk 
Timmerman, notaris te Zwolle:
mevrouw Amarins Aukje Zijnstra, geboren te Smallingerland op drie 
september negentienhonderd tachtig, werkzaam op het kantoor van de notaris 
in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: Eekwal 8, 8011 LD 
Zwolle, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van na te melden 
vereniging.
INLEIDING.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
- de algemene ledenvergadering van de vereniging: Tennis Club Hattem, 
statutair gevestigd te Hattem, kantoorhoudende Astraweg 7, 8051 CJ 
Hattem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40101140, 
deze vereniging hierna te noemen: "de vereniging", heeft met 
inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om de 
statuten van de vereniging te wijzigen;
- de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden op vier 
november negentienhonderd achtenzestig, zijn laatstelijk gewijzigd bij 
akte verleden op twaalf december negentienhonderd tachtig;
./. - van dit besluit blijkt uit twee aan deze akte te hechten exemplaren van de 
notulen van de desbetreffende vergaderingen;
- van de voorafgaande goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond inzake de onderhavige statutenwijziging blijkt uit een aan 
deze akte te hechten e-mail.
STATUTENWIJZIGING.
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen en 
geheel opnieuw vast te stellen als volgt.
STATUTEN:
Naam en oprichtingsdatum
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Tennis Club Hattem en is opgericht op vier 
november negentienhonderdachtenzestig.
Zetel
Artikel 2.
1. De vereniging is gevestigd in de gemeente Hattem
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden 
wordt bij de Kamer van Koophandel.
Doel
Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennisen padelsport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond (hierna: KNLTB).
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. aan te sluiten bij de KNLTB;
- 2 -
b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en 
padelspel;
c. het vormen van een band tussen haar leden;
d. het maken van reclame voor het tennis- en padelspel;
e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;
f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van 
het spelpeil van de leden van de vereniging;
g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door 
het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;
h. het verbreiden van de regels van het tennis- en padelspel onder de 
leden;
i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste 
staan;
j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen 
Huishoudelijk Reglement.
Leden
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a. seniorleden;
b. ereleden;
c. juniorleden;
d. donateurs;
e. T-leden.
2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste 
januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt 
en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging 
onderscheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de 
algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben 
dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan 
seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.
4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het
verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die 
de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.
5. Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die 
zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te 
steunen.
6. T- leden zijn leden die door bijzondere omstandigheden gedurende een 
seizoen tegen een gereduceerd tarief lid van de vereniging kunnen zijn of 
blijven. 
7. Donateurs, Junior- en T-leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij 
hebben - behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid 
kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in 
artikel 12, lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet 
en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een 
stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.
Aanmelding en toelating
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de 
- 3 -
secretaris van het bestuur of de ledenadministratie van een ingevuld en 
ondertekend (digitaal) aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het 
Huishoudelijk Reglement.
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier 
mede zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de 
minderjarige. 
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, Tleden en donateurs.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid, juniorlid of T-lid kan de 
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met 
een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen.
4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan 
te melden bij de KNLTB. 
5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, 
reglementen en besluiten van de KNLTB.
6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende 
de periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het 
bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging: deze opzegging kan worden
gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door 
de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het 
lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van 
de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van 
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de 
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van één maand.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de 
datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, 
te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging 
op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand 
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
- 4 -
algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave 
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de 
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk.
Schorsing
Artikel 7.
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement 
van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de 
algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging 
krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene 
vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst 
voor maximaal vier weken.
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de 
algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het 
lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene 
vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt 
behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met
zich mee.
Contributie en andere verplichtingen
Artikel 8.
1. De senior-, junior- en T- leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, 
die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per 
categorie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden
leden - ereleden daaronder niet begrepen - een entreegeld moeten 
betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, 
terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie 
en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de
KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB 
wordt afgedragen.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene 
vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van 
financiële aard - aan de leden opleggen. 
Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 
drie, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene 
vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde 
- 5 -
kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden.
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennis- en/of 
padelsport, tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeuring 
heeft gegeven.
3. Indien het bestuur van de vereniging een besluit moet nemen over een 
onderwerp waarbij een lid van het bestuur een persoonlijk belang zou 
kunnen hebben dan onthoudt dit lid van het bestuur zich van de 
beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder 
persoonlijk belang wordt verstaan het in welke vorm dan ook betrokken 
zijn bij een instantie/onderneming waar de vereniging een overeenkomst 
mee zou kunnen aangaan.
4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de 
overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg 
verdeeld.
5. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden 
wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag 
verlenen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de 
vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te 
leggen.
7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene 
vergadering een opvolger.
8. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de 
overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het 
aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal 
vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden 
verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de 
laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin 
wordt voorzien in de ontstane vacatures.
9. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig 
uitgebrachte 
stemmen.
10. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die 
door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld. 
11. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of
donateurs als adviseurs worden toegevoegd.
Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan
de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met 
de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de 
secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen 
en geven van registergoederen;
b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering 
bevoegd tot:
- 6 -
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële
betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te 
bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer 
dan één jaar wordt gebonden;
d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een 
(bank)krediet wordt verleend;
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 
van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan 
de vereniging verleend bankkrediet;
f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering 
kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de 
vereniging tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél 
een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze 
goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en 
met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden
gedaan.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de 
grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk 
machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. 
5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van
verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de 
periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering. 
Donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd;
6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is 
geregeld, beslist het bestuur.
Rekening en verantwoording
Artikel 11.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten 
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag 
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie 
van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 
- 7 -
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze 
commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door 
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie 
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van 
de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een 
andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven 
jaar lang te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 
toe, die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer 
aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld
(waaronder tevens valt tarieven baanhuur);
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
m. wat verder ter tafel komt.
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering 
worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer 
het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van 
het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na 
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij
advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd 
veel gelezen dagblad.
Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de 
- 8 -
adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
Toegang en stemrecht
Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 
vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en -met 
inachtneming van het tweede lid van artikel 7- geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder senior- en erelid, alsmede van de vereniging, dat niet is geschorst, 
heeft één stem.
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Voorzitterschap - notulen
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 
bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het 
bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar 
leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 
gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar 
eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld.
Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen 
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
Besluitvorming
Artikel 16.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen 
indien buiten de aanwezige bestuursleden een aantal stemgerechtigde 
leden aanwezig is van tenminste tweemaal het aantal zittende 
bestuursleden. Is dit aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan 
moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering 
met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die 
alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden. 
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle 
- 9 -
besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van 
stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij 
de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de 
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen 
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming 
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden 
is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, 
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel 
tot Statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is 
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht 
genomen.
Statutenwijziging
Artikel 17.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit 
van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering 
tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping 
het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet tweederde van de 
stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna 
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden 
- 10 -
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de 
geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging
daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar 
te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt 
door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen 
tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het 
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk 
deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming 
aan het batig saldo worden gegeven.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook 
andere reglement(en) vaststellen.
2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook 
waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.
SLOTBEPALING.
Artikel 20.
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, 
beslist het bestuur.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: 
per email, per telefax of door enig ander (elektronisch) 
communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt 
aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.
OVERGANGSBEPALING.
Het huidige boekjaar loopt van een november tweeduizend negentien tot en 
met eenendertig december tweeduizend twintig. 
VOLMACHTEN.
Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht,
./. die (in kopie) aan deze akte worden gehecht.
SLOT.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van de akte 
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld 
en daarop is een toelichting gegeven.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
* *
- 11 -
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22212087

Tennispark De Konijnenberg

Astraweg 7
8051 CJ Hattem

KVK-nummer

40101140