Lesreglement

Van: Wanna Tennis (Kay Beukers), Talent Coaching (Jelle Boers) en S-connect (Jean Siemeling),

Aanmelden
De nieuwe cursisten dienen zich voor de eerste training altijd via een inschrijfformulier in te schrijven bij (1 van de) tennisscholen. Tenzij anders mondeling en/of schriftelijk is aangegeven, geeft een cursist zich op voor een gehele zomer/wintercyclus. Een zomercyclus bestaat uit 20 lesweken en een wintercyclus bestaat uit 18 lesweken. Wanneer de cursist de eerste tennisles heeft gevolgd, verplicht hij/zij zich tot de overeengekomen periode en de daar bijbehorende kosten. Als de cyclus wordt verlengd, dan gaan wij er vanuit dat de cursist akkoord gaat met de voorwaarden uit het lesreglement.
Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met het lesreglement kunnen niet in behandeling worden genomen. Lidmaatschap bij de vereniging is in principe verplicht bij deelname aan tennisles op het tennispark van de betreffende vereniging. De tennisschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades en/ of blessures tijdens de tennisles.

Indeling
De trainers zullen de indeling van de trainingen verzorgen. De lesgroepen van de (jeugd) zal zoveel mogelijk worden ingedeeld op vergelijkbaar niveau, waar mogelijk zal er rekening worden gehouden met de wensen, eventueel ook met geslacht en de competitie-indeling. Indien na het bekend maken van de trainingsindeling individuele trainingswensen/opmerkingen worden kenbaar gemaakt, zal de trainer niet (meer) aan die wensen kunnen voldoen. Wel zal de trainer de wensen/opmerkingen verzamelen. Twee weken nadat de trainingscyclus is begonnen, zal de indeling worden geëvalueerd en zal de trainer beoordelen of de indeling moet worden aangepast. Differentiatie naar talent en motivatie zal nooit ten nadelen gaan van de minder getalenteerde of gemotiveerde spelers. Bijvoorbeeld door het getalenteerde/gemotiveerde jeugdlid in staat te stellen vaker te trainen. De jeugd wordt ingedeeld naar schoolklas/leeftijd. Vriendjes en vriendinnetjes worden op verzoek zoveel mogelijk bij elkaar in de groep geplaatst. Dit om het plezier te bevorderen en een groepsgevoel op de tennisclub te realiseren.

Het lesgeld
Het lesgeld bedraagt €73 (padel) of €65 (tennis) per lesuur. Dit is incl. ballengeld en evt. baanhuur. Het lesgeld wordt in 2 termijnen gefactureerd. 14 dagen na factuurdatum dient het lesgeld te zijn voldaan. Bij niet (tijdig) betalen van het lesgeld is uitsluiting van de les mogelijk. Bij de aanmaning wordt het bedrag verhoogd met € 10,- administratiekosten.
Daarna wordt het bedrag uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden aan u doorberekent. Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroepen, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.

De tennisles
Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur vijfentwintig minuten. Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd. Indien lessen uitvallen, door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, of door een niet aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan is de eerste les voor de klant, 2e voor de tennisschool, 3e rekening klant, etc. met een maximum van 3 lessen uitval. Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan uitvalt, heeft de leraar het recht op hetzelfde uur een alternatieve les te leveren. Een vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald. Aan het einde van de cursus kan er een open inhaaldag worden gepland, voor alle verdere gemiste groepslessen. Deze zijn vrijblijvend en op basis van “inloop” georganiseerd op meerdere banen tegelijk in grotere groepen. Aan deze open inhaaldag kunnen geen verdere rechten worden ontleend bij afwezigheid of uitval. Na deze inhaaldag, vervalt elke aansprakelijkheid op lessen van betreffende seizoen. In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen(Pinksteren, Pasen, hemelvaart, etc.) en de zomervakantie gekoppeld aan de basisschoolperiode van Hattem. 

De cursist
De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal. De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. De cursist kan niet/ alleen in overleg van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aan- gewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering. Annuleren is voor eigen risico. Groepslessen gaan ten allertijden door op het afgesproken, tenzij in overleg iedereen akkoord gaat met alternatief. Privéles dienen 48 uur van te voren worden afgezegd. Pas dan kan de les worden ingehaald. Wij zijn gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren. De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en /of geestelijke bewegingsvrijheid beperken.

Communicatie
Algemene communicatie zoals het doen van mededelingen, de aanmeldprocedure, afwezigheid van de leraar, algemene informatie en het bekend maken van nieuwe in- schrijfmogelijkheden worden telefonisch, per e-mail of WhatsApp gedaan.

Orde veiligheid en gedrag
Het is tijdens de tennisles niet toegestaan te eten en/ of te roken. Het is tevens verboden om onder invloed van alcohol of drugs op de tennisles te verschijnen en/of tijdens de tennisles alcohol of drugs te gebruiken. Ook het in bezit hebben of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor het handhaven van de orde en de voor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de tennisles, alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden. De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor de veiligheid op en om de lesbaan van de cursisten. Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde van de les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming van een ouder / voogd het park verlaten met een niet voor hen verantwoordelijke derde persoon, tenzij anders door hen of ouder/ voogd aangegeven. Telefoneren of sms' en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft. Het is cursisten niet toegestaan tijdens de tennisles zonder overleg te ruilen. Ongewenste intimiteit jegens medecursisten of de tennisleraar (m/v) is op geen enkele wijze toegestaan. Het is niet toegestaan geluid- of beeldopnamen te maken zonder toestemming van de tennisleraar.

Het tennispark
Men behoort met respect om te gaan met het op de locatie geldend park-/baanreglement. Bij toegang tot het park dient men zich aan de parkregels te houden. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de tennisles of het tennispark. Indien men met de fiets of de auto naar de tennisles komt, dienen die in de daarvoor bestemde parkeermogelijkheden te worden geparkeerd.

Geschillen
In geval van een geschil, daaronder begrepen een geschil, dat slechts door één der partijen als zodanig mocht worden aangemerkt, voortvloeiende uit dit lesreglement, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling (evt. in aanwezigheid van bestuur van betreffende vereniging). Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zullen geschillen voortvloeiend uit dit lesreglement bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de statutaire vestigingsplaats van de tennisscho[o]l[en] valt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22212087

Tennispark De Konijnenberg

Astraweg 7
8051 CJ Hattem

KVK-nummer

40101140